Open brief aan de minister van BZK – Nijestee en Huurder

1 juli 2020

In een brief aan minister Ollongren vragen huurder Saskia Sterkman en onze bestuurder Pieter Bregman, om het huidige woningbeleid aan te passen. We willen dat woningcorporaties meer ruimte krijgen om te investeren en het wonen voor huurders betaalbaar te houden.

WONINGNOOD
Woningcorporaties zijn er in Nederland om te zorgen voor voldoende goede en betaalbare woningen voor mensen met lagere inkomens. Sinds 2013 worden wij sterk in hun armslag beperkt door de komst van de verhuurdersheffing. Sinds de invoering hebben huurders, meest mensen met een smalle beurs, via afdracht door woningcorporaties 10 miljard euro naar het Rijk overgemaakt. Al jaren geven woningcorporaties, deskundigen en maatschappelijke partijen aan dat deze moet komen te vervallen. Het woningtekort is in 8 jaar verdubbeld en de woonlasten groeien veel huurders boven het hoofd. Er is sprake van een woningcrisis. Toch staat de verhuurdersheffing nog overeind.

GEVOLGEN VOOR DE MAATSCHAPPIJ EN HET INDIVIDU
Huurder en verhuurder in de sociale sector geven beide aan dat ze klem zitten. Wij lopen als verhuurder aan tegen een veelheid aan maatschappelijke opdrachten waarvoor de investeringsruimte ontoereikend is, zoals bouwen, verduurzamen, onderhoud, werken aan leefbare wijken in een ongedeelde stad, en niet in de laatste plaats betaalbaarheid. Door de stijgende huren ervaart de huurder aan de andere kant dat de huur te hoog wordt voor haar inkomen. Het ontstaan van schulden en armoede ligt op de loer. Anderhalf miljoen huishoudens hebben nu al moeite om rond te komen en dreigen mede door stijgende woonlasten in de schulden te raken en een maatschappelijke kostenpost te gaan vormen.

SAMEN AANKLOPPEN BIJ HET RIJK OM DE VERHUURDERSHEFFING AF TE SCHAFFEN
Door de verhuurdersheffing is de ruimte van corporaties om te kunnen investeren in nieuwbouw en verduurzaming, en tegelijkertijd de woonlasten voor huurders betaalbaar te houden, sterk beperkt. Huurder Saskia Sterkman en onze bestuurder Pieter Bregman roepen minister Ollongren daarom op om het huidige woningbeleid aan te passen. De verhuurdersheffing moet volgens de briefschrijvers worden afgeschaft en omgezet worden in bindende afspraken over investeringen en betaalbare huren.

PANDEMIE EN ECONOMISCHE CRISIS
Ons land is getroffen door een pandemie die banen en inkomens verloren heeft doen gaan. We zijn gebaat bij corporaties die maximale financiële ruimte krijgen om betaalbare woningen te bouwen. Juist nu kan dan de bouw draaiende gehouden worden en blijven banen behouden. Huurder en verhuurder roepen de minister daarom op om te handelen in het belang van de samenleving: geef ’s Rijks volkshuisvestingsbeleid haar sociale gezicht terug en corporaties hun slagkracht.

Brief minister Ollongren BKZ

Huurder en verhuurder sturen samen brandbrief naar Den Haag – RTV Noord

Deel via
\

Reageer