Wat doen wij?

De Huurdersraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan Nijestee. Gevraagd advies gaat over de jaarlijkse vaste punten als begroting, jaarverslag en huuraanpassing. Ongevraagd advies gaat over onderwerpen die de Huurdersraad belangrijk vindt. De inhoud van onze adviezen halen we uit gesprekken met huurders zoals tijdens ons Huurderscafé (2x per jaar). We doen ook mee aan voordeurgesprekken met huurders en BewonerAdviesGroepen die Nijestee organiseert. Als meerdere huurders met dezelfde klacht zich niet gehoord voelen bij Nijestee, doen we aan bemiddeling. We zijn echter geen klachtenbureau. Een andere taak van de Huurdersraad is meehelpen met het werven en selecteren van de twee leden van de Raad van Commissarissen, die op voordracht van de huurders benoemd worden.

Voor wie zijn wij er?

Wij zijn er voor de huurders van Nijestee.
Dit is een grote en diverse groep mensen: jong/oud, hulpbehoevend/zelfredzaam, samen/alleen. Wij zijn benieuwd naar de mening en ervaringen van huurders.

Waar staan we voor?

Wij staan voor een goede en betaalbare woning voor iedereen. Dat willen we bereiken door invloed uit te oefenen op het beleid van Nijestee. We zetten in op beperking van de jaarlijkse huurstijging, beperking van de woonlasten door energiebesparende maatregelen en het bouwen van sociale huurwoningen. Een thema voor ons is kwaliteit, bijvoorbeeld bij nieuwbouw. Voor wie en wat is een goede woning met betrekking tot de grootte, aantal vertrekken, voorzieningen en afwerkingsniveau.

Wat is onze geschiedenis?

De Huurdersraad Nijestee bestaat sinds 2013. Voor die tijd bestonden er meerdere huurdersverenigingen die gezamenlijk met Nijestee overlegden over belangrijke zaken. In 2012 besloten de bestaande huurdersverenigingen (behalve die in Kostverloren) zichzelf op te heffen omdat ze geen nieuwe bestuursleden konden vinden en er weinig betrokkenheid van de leden was. Zowel Nijestee als de huurdersverenigingen vonden het belangrijk dat een vorm van belangenbehartiging voor huurders zou blijven. Daarom is gezocht naar een nieuwe invulling.

De Huurdersraad is als experiment ontstaan in samenwerking met het Kennis- en Adviescentrum van de Woonbond en Nijestee. Oud‑leden van de opgeheven huurdersverenigingen en nieuw geworven huurders vormden samen de nieuwe Huurdersraad, die toen de naam Participatieraad kreeg. Deze raad werd vanaf dat moment de formele overlegpartner voor Nijestee. Vandaar de naam: het ging om de samenwerking (participatie) met Nijestee. Het werk van de raad veranderde door ingrijpende wetswijzigingen op het gebied van de Volkshuisvesting (Woningwet 2015): vanaf toen werd het proces om te komen tot Prestatieafspraken een belangrijk onderdeel van de belangenbehartiging. Door de wetswijziging hebben huurdersorganisaties een sterke positie gekregen in dit jaarlijks proces waarin op lokaal niveau afspraken worden gemaakt tussen gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties. De Huurdersraad doet hieraan volop mee. De Huurdersraad is lid van de Woonbond omdat de raad het belangrijk vindt dat ook op landelijk niveau de belangen van huurders behartigd worden.

In 2016 is Stichting Huurdersraad Nijestee officieel een rechtspersoon geworden. Naast de afspraken op lokaal niveau geeft de Huurdersraad gevraagd en ongevraagd advies aan Nijestee over allerlei zaken die de huurders van Nijestee aangaan.

De raad bestaat uit 7 tot 11 personen, op dit moment zijn de leden: Hettie Harms, Stijn ten Hoeve, Ellie Jelsema, Robb Kauffman, Liesbeth, Henk Panneman, Patrick Schuringa, Peter Rozema en Janny Wassens.

 

Documenten

Ga hier naar onze documenten

De Huurdersraad van Nijestee

Nijestee wil in gesprek blijven met haar huurders. Kijk hier voor meer informatie:

 

Meedenken & samen doen

Uw mening telt. Denk met ons mee!

Denk mee