verlopen: vacature Huurdersvertegenwoordiger Klachtencommissie

10 januari 2023

Deze vacature is reeds vervuld.
Wij zoeken een huurdersvertegenwoordiger binnen de Klachtencommissie voor Gezamenlijke Woningcorporaties in Groningen

Wie zijn wij?
Wij zijn 8 corporaties werkzaam in de gemeente en provincie Groningen.

De Klachtencommissie Gezamenlijke Corporaties heeft als doel het belang van huurders te beschermen. De commissie is onafhankelijk.

Wat doet de Klachtencommissie van de Gezamenlijke Woningcorporaties in Groningen?
Het kan natuurlijk gebeuren dat je niet tevreden bent over de afhandeling van jouw klacht, of dat je er samen niet uitkomt. Je kunt dan een beroep doen op de Klachtencommissie. De commissie past hoor en wederhoor toe. Zij bemiddelt of brengt een advies uit aan de aangesloten corporatie. Zij kan haar naar aanleiding van de behandeling van een klacht een aanbeveling geven over het gevoerde of te voeren beleid. De leden van de Klachtencommissie volgen de beginselen uit de Aedes Governance-code:
Governancecode 2020: onze waarden en normen | Aedes

Wat wij van je vragen
Voor deze vacature zijn we op zoek naar iemand die een onafhankelijk*), onpartijdig en objectief oordeel kan vormen. Het is belangrijk dat je maatschappelijke ervaring hebt en maatschappelijk betrokken bent. Je stelt je in ieder geval voor een periode van vier jaren beschikbaar. Na het verstrijken van deze termijn ben je opnieuw benoembaar voor vier jaar. Je kunt maximaal drie termijnen lid van de Klachtencommissie zijn.

Wij vragen je deel te nemen aan de vergaderingen/hoorzittingen. Deze vinden momenteel 1x per maand plaats en altijd op een dinsdag om stipt 17:00 uur. Deze bijeenkomsten duren zo’n 2 tot 2,5 uur en behandelen gemiddeld 2, 3 klachten per keer. Daarnaast neemt de voorbereiding van een zittingsdag 2 tot 3 uur in beslag. Per vergadering zijn in ieder geval drie leden aanwezig, waaronder de voorzitter en ten minste één lid dat is benoemd op voordracht van een huurdersorganisatie. Het aantal vergaderingen/hoorzittingen is afhankelijk van het aantal ontvangen klachten.

Ons aanbod
Wij bieden je de kans om je ervaring en kennis in te zetten met als doel de kwaliteit van dienstverlening bij woningcorporaties te bewaken vanuit het huurdersoogpunt. Per vergadering ontvang je voor je bijdrage een vacatievergoeding van € 391,80. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Lees hier de brochure van de Klachtencommissie Gezamenlijke Corporaties Groningen voor meer informatie: folder KGCG

Klachtencommissie – De Huismeesters of je kunt contact opnemen met Lindy Chmayssani, manager Wonen Stichting De Huismeesters. via telefoon 06 515 826 88.
Ben je enthousiast geworden? Is deze functie iets voor jou?
E-mail dan vóór 3 februari aanstaande je CV en motivatiebrief naar l.chmayssani@dehuismeesters.nl
Wij willen de sollicitatiegesprekken laten plaatsvinden in week 7 (13 t/m 17 februari 2023).

Een lid van de commissie mag niet in een zodanige relatie tot de corporaties staan of hebben gestaan dat hij niet geacht kan worden onafhankelijk te zijn. De criteria voor de gewenste onafhankelijkheid zijn dat het betrokken lid, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad in de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming niet is geweest:
– lid van de interne toezichthouder van een van de aangesloten corporaties;
– lid van de directie of het bestuur van een van de aangesloten corporaties;
– werknemer van een van de aangesloten corporaties;
– bestuurslid van de huurdersorganisaties van een van de aangesloten verhuurders;
– belast is met, of mede uitvoering geeft aan het overheidstoezicht op de aangesloten corporaties;
– aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur van een zakelijke relatie van de aangesloten corporaties;
– leden van het college van burgemeester en wethouders van gemeenten in de woningmarktregio van een corporatie als bedoeld in artikel 41 tot en met 41d van de Woningwet;
– een persoon die een persoonlijke financiële vergoeding van de corporatie, huurdersorganisatie of bewonerscommissie ontvangt, anders dan de vergoeding in verband met het lidmaatschap van de Klachtencommissie.
– leden van het college van burgemeester en wethouders van gemeenten in de woningmarktregio van een corporatie als bedoeld in artikel 41 tot en met 41d van de Woningwet;
– een persoon die een persoonlijke financiële vergoeding van de corporatie, huurdersorganisatie of bewonerscommissie ontvangt, anders dan de vergoeding in verband met het lidmaatschap van de Klachtencommissie.

Deel via
\

Reageer